کتاب های خواندنی

در این صفحه می خوام کتابایی رو که اون بقل می نویسم رو یادداشت کنم و گاهی شاید جمله ای از اونا!

نان و شراب:
  نویسنده: اینیاتسیو سیلونه
ترجمه: محمد قاضی
... دلم می خواست نه بر طبق اوضاع و احوال روز، نه بر حسب مقتضیات محیط و نه به خاطر تنعمات مادی زندگی کنم بلکه هر ساعت از عمرم را بدون توجه به عواقب کار صرف مبارزه در راه چیزی کنم که به نظر خودم درست و بر حق است...

کسی که نان به نرخ روز نمی خورد، کسی که به مقتضای شرایط محیط زندگی نمی کند، کسی که بنده ی تنعمات زندگی و مقید به ماده نیست، کسی که برای عدالت و حقیقت زنده است بی آن که پروای عواقب را بکند، چنین کسی بی دین نیست، چون در ابدیت است و ابدیت در وجود اوست.

آزادی را نباید از دیگران گدایی کرد بلکه باید با جنگ به چنگ آورد.

کشور تبلیغات بر مبنای وحدت کلمه استوار است، کافی است یکی بگوید نه! تا افسون باطل شود. آن وقت است که نظم به خطر می افتد و آن صدای مخالف باید خفه شود.

 کتاب های تابستان:
 بیگانه- آلبرکامو
  چشم هایش- بزرگ علوی
 دیو! دیو! - بزرگ علوی
 An Interrupted Friendship - E.L.Voynich 
مرگ کسب و کار من است- روبر مرل
گیله مرد- بزرگ علوی
 یک مرد- اوریانا فالاچی
و چند کتاب دیگر که شاید گفتنش در اینجا مشکل زا شود...