۱۳۹۱ مرداد ۱۶, دوشنبه

انتظار بی جا

گاهی دلت چیزی می خواهد که نیست...
دلم آدمی می خواهد کمی تا قسمتی شبیه خودم... و دلم گروهی از آدم ها را می خواهد قالب خودم... که درون آن جای گیرم٫ آرام و بی دغدغه. آرام و بی نگرانی. آرام و بی مزاحمت.
همه چیز خوب و عالی است و زندگی لذت بخش تر از آن که بتوان گله ای کرد. اما من ته دلم دنبال جایی و کسانی می گردم کمی تا قسمتی مثل خودم...

نیست که نیست...